Blogi

BLOGI

Enemmän sisältöä Facebookissamme: https://www.facebook.com/Erimenu.fi

---------------------------------

 

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA JA RAVINTOLASSA SATTUNEESTA ANAFYLAKSIATAPAUKSESTA KO. TOIMIJAN TÄYTYY TEHDÄ ILMOITUS PAIKALLISELLE TERVEYSTARKASTAJALLE.

Näin Tampereen kaupungin elintarvikevalvonta vastaa kysymyksiimme (6.2.2019):

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA TAI RAVINTOLASSA ASIAKAS SAA TARJOTUSTA RUUASTA ANAFYLAKSIAN (HENGENVAARALLINEN YLIHERKKYYSREAKTIO).  TULEEKO TÄSTÄ TEHDÄ ILMOITUS PAIKALLISELLE TERVEYSTARKASTAJALLE?
- Kyllä tulee tehdä.

KÄSITELLÄÄNKÖ ASIA RUOKAMYRKYTYKSEN TAPAAN?
- Kyllä käsitellään.

MIKÄ MÄÄRÄÄ/OHJEISTAA, ETTÄ TÄLLAISISTA ANAFYLAKSIATAPAHTUMISTA ON TEHTÄVÄ ILMOITUS?
- Elintarvikelaissa (23/2006) 24 §:ssa on sanottu seuraavasti:
Elintarvikealan toimijan tiedonantovelvollisuus
Elintarvikealan toimijan on välittömästi ilmoitettava asianomaiselle valvontaviranomaiselle merkittävistä omavalvonnassa tai muulla tavoin esille tulleista terveysvaaroista sekä toimenpiteistä, joihin kyseisten epäkohtien korjaamiseksi on ryhdytty. Tarkempia säännöksiä ilmoituksen tekemisestä annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. (9.11.2007/989)
Elintarvikealan toimijan on, saatuaan tiedon tuottamansa, jalostamansa tai jakelemansa elintarvikkeen aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä tai epäillessään tuottamansa, jalostamansa tai jakelemansa elintarvikkeen voivan aiheuttaa ruokamyrkytyksen, ilmoitettava siitä välittömästi kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi epäilty elintarvike tai näyte siitä
on säilytettävä niin, että se voidaan tutkia laboratoriossa ruokamyrkytyksen syyn selvittämiseksi.

Elintarvikealan toimijan tiedonantovelvollisuudesta säädetään myös yleisen elintarvikeasetuksen 19 artiklassa.

Linkki Finlexin sivuille elintarvikelakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023#a9.11.2007-989

KUKA ON VELVOLLINEN TEKEMÄÄN ILMOITUKSEN? VOIKO JOKU MUUKIN TEHDÄ ILMOITUKSEN?
- Ks. edellinen vastaus.  Elintarvikealan toimija esim. päiväkoti, jossa lapsi on saanut anafylaksian, on velvollinen tekemään ilmoituksen. Ilmoituksen voi toki tehdä myös esim. anafylaksian saanut asiakas.

MITÄ MUUTA ANAFYLAKSIATAPAUKSESSA TULEE TEHDÄ? OTETAANKO ASIAKKAAN ANNOS TALTEEN MYÖHEMPÄÄ TUTKIMUSTA VARTEN?
- Asiakkaan hoito on tietenkin ensisijainen asia. Tapaus tulee käsitellä tarkoin kaikkien asianosaisten kanssa, jotta vastaavaa ei pääse enää tapahtumaan. Ruoka on hyvä ottaa talteen mahdollisia tutkimuksia varten.

JOTTA ILMOITUS TULEE TEHDYKSI, MILTÄ NETTISIVUILTA KEITTIÖAMMATTILAISET JA ASIAKKAAT VOIVAT LUKEA TÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ?
- Oman kunnan elintarvikevalvonnan nettisivuilla on yleensä valitus- ja ruokamyrkytysepäilylomakkeet, joilla toimijat ja asiakkaat voivat ilmoittaa elintarvikkeiden laatuun tai elintarvikehuoneiston toimintaan liittyvistä epäkohdista. Näin ollen myös nämä anafylaksiat on ajateltu ilmoitettavan samalla lomakkeella. Usein myös toimijoilla itsellään on omia lomakkeita erilaisten virheiden ilmoittamiseen. Ruokaviraston nettisivuilta
löytyy kuntien elintarvikevalvonnan yhteystiedot, alla linkki: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/ota-yhteytta-elintarvikevalvontaan/


JOTTA TIETO MYÖS ANAFYLAKSIATAPAUKSEN TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA OLISI SELVÄ, KANNATTAISIKO LISÄTÄ SE (ANAFYLAKSIA) ELINTARVIKEVALVONNAN NETTISIVUILLE RUOKAMYRKYTYS-NIMEN VIEREEN?
- Tämän palautteen pohjalta meidän on hyvä miettiä lomakkeiden päivittämistä.

KIITOS VASTAUKSISTA, TAMPEREEN KAUPUNGIN ELINTARVIKEVALVONTA, 6.2.2019.

 

---------------------------------

 

LAPSEN RUOKARAJOITE- JA ALLERGIATIETO PÄIVÄKODILLE JA KOULULLE

(1.8.2018)

Elokuu tuo mukanaan uuden päiväkoti- ja kouluvuoden. Hoito-, opetus- ja keittiöhenkilökuntaan on voinut tulla muutoksia. Samoin ovat voineet muuttua lapsen ruokarajoitteet, allergiat ja lääkitys. Syksyn aluksi on aina hyvä varmistaa, että lapsen ajantasaiset ja kirjalliset tiedot ovat päiväkodissa ja koulussa työskentelevien saatavilla. Sama koskee soveltuvin osin myös harrastuksia.

Ruoka-allergisen lapsen kohdalla täytetään yhdessä ammattilaisen kanssa päivähoitoa ja koulua varten yksi tai useampi lomake, jossa eritellään sallitut ja/tai kielletyt ruoka-aineet. Eri paikkakunnilla on käytössä erilaisia lomakkeita. Ajantasaisen lomakepohjan saa oman kuntansa päivähoidosta tai koulusta.

Ruoka-allergiat vaikuttavat yläkoulussa opetukseen myös kotitalouden tunneilla, joten opettajan tulee tietää ne tarkkaan. Vinkkejä ruokarajoitteet huomioivaan leivontaan ja ruuanlaittoon löytyy Erimenu.fi –verkkopalvelusta. Erimenusta julkaistiin uudistettu versio viime keväänä.

Jos lapsi on saanut hengenvaarallisen yliherkkyysreaktion eli anafylaksian, lapsen kaikki ohjaajat ja opettajat sekä terveydenhoitaja tulee informoida, ja adrenaliini-injektorin käyttö tulee opetella. Tässä auttaa netin asiantuntijavideo, jossa kerrotaan anafylaksiasta ja ohjataan injektorin käyttö. Video löytyy osoitteesta: https://vimeo.com/pirkanmaanallergia . Anafylaktikolle voi hakea paikallisesta allergia- ja astmayhdistyksestä punaisen silikonirannekkeen, jossa lukee ”Anafylaksia 112”.

Astmalääkityksestä kannattaa kertoa koulussa luokanvalvojalle ja liikunnanopettajalle, ja oireilun mukaan ehkä myös esim. käsityönopettajalle.

Allergioihin, astmaan ja ihoon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Allergia-, iho- ja astmaliiton neuvontaan ja ruokaan liittyvissä kysymyksissä Pirkanmaan Allergia- ja Astmayhdistyksen valtakunnalliseen ruoka-allergianeuvontaan (www.allergia.fi/neuvontanumerot). Paikallisyhdistyksissä (https://www.allergia.fi/jarjesto/yhdistykset/allergia-ja-astmayhdistykset/) järjestetään paljon toimintaa aiheeseen liittyen, ja osa yhdistyksistä tarjoaa myös asiantuntijan neuvontaa.

Iloista syksyn aloitusta kaikille lapsille perheineen!